Wednesday, June 20, 2012


Swamin Sarba Jagannatha Jaabat Jiba Basanakam
Taa Batyung Priti Bhabenah Bimbesmin Sanidhang Kuru
Agachya Gachya Bhagawan Jagannathan Krupakara
Emang maya Krutang Puja Swikurusha Dayanidhe
Sthirobhaba Baradobhaba Suprasannabhaba 
Mamaistha Kamyarthang falang Sidhidokangbhaba.

Nothing will Change , Nothing can Change !! Puchu, You may have grown taller, but you will always fit into my lap You may step into Da...